بازی ریزه اسپور و گالاتاسرای (سوپر لیگ ترکیه، 25 خرداد)

اتفاقات