بازی ماشین سازی تبریز و استقلال (لیگ برتر خلیج فارس، 1 شهریور)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی