بازی لچه و پارما (سری آ ایتالیا، 12 مرداد)

لچه
3 - 4
پایان
پارما

اتفاقات