بازی سمپدوریا و کالیاری (سری آ ایتالیا، 25 تیر)

اتفاقات