بازی پارما و کالیاری (سری آ ایتالیا، 24 شهریور)

پارما
1 - 3
پایان
کالیاری

اتفاقات