بازی کرواسی و مجارستان (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 18 مهر)