ٖٖاعلام آرای کمیته وضعیت بازیکنان/ نفت مسجدسلیمان و مس کرمان جریمه شدند

ٖٖاعلام آرای کمیته وضعیت بازیکنان/ نفت مسجدسلیمان و مس کرمان جریمه شدند

پایگاه خبری فوتبالی- کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره سه پرونده اعلام کرد.

به گزارشفوتبالی به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت جواد برزگر از باشگاه نفت مسجدسلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9 میلیون و 810 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 700 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت مرضیه فتحی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 259 میلیون و 110 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 650 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 90 میلیون و 890 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت وحید مهدی خانی از باشگاه ویستا توربین، این باشگاه به پرداخت مبلغ 939 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20 میلیون و 470 هزار و 200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 561 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

۵۹۶۰