تمامی پنج گل اخیر تیم ملی اکوادور توسط انر والنسیا به ثمر رسیده است

تمامی پنج گل اخیر تیم ملی اکوادور توسط انر والنسیا به ثمر رسیده است

5960