گزارش تصویری/ دوران فوتبال سرژیک تیموریان

گزارش تصویری/ دوران فوتبال سرژیک تیموریان

خبرگزاری فوتبالی- به بهانه درگذشت زنده یاد سرژیک تیموریان بازیکن اسبق تیمهای آرارات، استقلال و تیم ملی امید چند تصویر از دوران فوتبال پيشكسوت فقيد تيمهاى آرارات، استقلال و تيم ملى اميد را خواهید دید. روحش شاد و یادش گرامی 

سرژیک با پيراهن آرارات در سال ١٣٧٤، نفر دوم نشسته از راست

زنده یاد سرژیک تیموریان با پيراهن آرارات در سال ١٣٧٤، نفر سوم نشسته از راست

با پيراهن آرارات در سال ١٣٧٤، زنده یاد سرژيك تيموريان نفر دوم نشسته از راست


با پيراهن آرارات در سال ١٣٧٤، زنده یاد سرژيك تيموريان نفر دوم نشسته از راست


با پيراهن تيم ملى اميد در بازيهاى مقدماتى المپيك ١٩٩٦ آتلانتا ، زنده یاد سرژيك تيموريان نفر سوم نشسته از راست


با پيراهن تيم ملى اميد در بازيهاى مقدماتى المپيك ١٩٩٦ آتلانتا، زنده یاد سرژيك تيموريان نفر دوم ايستاده از راست


با پيراهن استقلال در جام آزادگان فصل ٧٨-٧٧ ، سرژيك تيموريان نفر سوم نشسته از راست


با پيراهن استقلال در جام آزادگان فصل ٧٧-٧٦، زنده یاد سرژيك تيموريان نفراول نشسته ازچپ


با پيراهن استقلال در جام آزادگان فصل ٧٧-٧٦، سرژيك تيموريان نفر سوم ايستاده ازراست

7413