عكس نوشت: در انتظار فرصت! مسعود شجاعى و سامان قدوس دو بازيكنى كه در بازى اول روى نيمكت تيم ملى بودند براى بازى فردا مترصد فرصتى هستند تا خود را به تركيب تيم ملى تحميل كنند. البته به نظر می رسد سامان از شانس بيشترى براى بازى كردن برخوردار است.

عكس نوشت: در انتظار فرصت! مسعود شجاعى و سامان قدوس دو بازيكنى كه در بازى اول روى نيمكت تيم ملى بودند براى بازى فردا مترصد فرصتى هستند تا خود را به تركيب تيم ملى تحميل كنند. البته به نظر می رسد سامان از شانس بيشترى براى بازى كردن برخوردار است.

32 نظر