بازی ماشین سازی تبریز و شهرداری آستارا (جام آزادگان، 9 آبان)

صعود
سقوط