بازی نیجر و کنگو (دوستانه ملی، 19 خرداد)

نیجر
0 - 1
پایان
کنگو