بازی عراق و کامبوج (انتخابی جام جهانی - آسیا، 15 خرداد)

عراق
15:30
کامبوج
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی