بازی میلان و بولونیا (سری آ ایتالیا، 7 اردیبهشت)

میلان
16:30
بولونیا
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی