بازی میلان و پارما (سری آ ایتالیا، 3 اردیبهشت)

میلان
16:30
پارما
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی