بازی میلان و جنووا (سری آ ایتالیا، 11 اسفند)

میلان
15:00
جنووا
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی