بازی کالیاری و پارما (سری آ ایتالیا، 12 بهمن)

کالیاری
2 - 2
پایان
پارما