بازی کره جنوبی و فلیپین

پایان بازی
89′
جان پاتریک اشتراوس فیل یانگ هازبند
89′
لوک وودلند فیل یانگ هازبند
88′
استقان شروک
86′
لی جائه سونگ جو سه جونگ
78′
مانوئل اوت آدام رید
77′
کیم جین-سو
75′
کوین اینگرسو یان رمزی
67′
هوانگ اوی جو هانگ هی چان
64′
کو جاچئول لی چونگ-یونگ
60′
پاتریک ریشلت
58′
کی سونگ-یونگ هوانگ این بئوم
52′
جونگ وو-یونگ
25′
لی یونگ
شروع بازی

بازیکنان ذخیره کره جنوبی و فلیپین