بازی کره جنوبی و عربستان سعودی

پایان بازی
83′
حسین المقهوی عبدالله الخبیری
82′
محمد الاویس
79′
سالم الدوسری یحیی الشهری
68′
لی یونگ کیم مون هوان
67′
هتان باهبری عبدالرحمان غریب
61′
فهد المولد محمد الصیعری
46′
لی چونگ-یونگ لی جائه سونگ
46′
هوانگ این بئوم کو جاچئول
شروع بازی

بازیکنان ذخیره کره جنوبی و عربستان سعودی