بازی الخریطیات و الریان

پایان بازی
81′
Ahmed El Sayed Abdulrahman Al Harazi
80′
Muattaz Bostami Mohammad Hussein
74′
J. Hamroun Abdelhadi Ameen
72′
Sebastián Soria J. Menéndez
68′
Mouafak Awad Mohammed Alaa Eldin
68′
Abdallah Ammash AL Anzi Abdulaziz Al Ansari
شروع بازی