بازی رئال‌مادرید و ملیا

پایان بازی
83′
ایسکو فران گارسیا
81′
Y. Qasmi (پنالتی)
78′
وینیسیوس جونیور آلوارو فیدالگو
75′
وینیسیوس جونیور
60′
Menudo Brian Martín
56′
Ruano Brahim Amar
47′
ایسکو دنی سبایوس
46′
Mizzian Antonio Otegui
46′
دنیل کارواخال فران گارسیا
46′
مارکوس یورنته دنی سبایوس
39′
خاویر سانچز مارکو آسنسیو
35′
مارکو آسنسیو وینیسیوس جونیور
33′
مارکو آسنسیو دنیل کارواخال
شروع بازی