اخبار ������������������������ ������������������������������������