اخبار ������������������������������������������������ ������������������������������������