نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا

نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا