کاریکاتور/ آرتتا از زمان قبول مربیگری آرسنال 3 بار در گودیسون پارک به میدان رفته که هر 3 بازی را واگذار کرده است

کاریکاتور/ آرتتا از زمان قبول مربیگری آرسنال 3 بار در گودیسون پارک به میدان رفته که هر 3 بازی را واگذار کرده است

5960