خویچا کواراتسخلیا ستاره نوظهور این فصل ناپولی یاد و خاطره مارادونا را برای هواداران این تیم زنده می‌کند!

خویچا کواراتسخلیا ستاره نوظهور این فصل ناپولی یاد و خاطره مارادونا را برای هواداران این تیم زنده می‌کند!

۱۳۹۷