تعداد دفعاتی که طی فصل جاری، داوران در پنج لیگ معتبر اروپایی از کارت قرمز استفاده کرده‌اند

تعداد دفعاتی که طی فصل جاری، داوران در پنج لیگ معتبر اروپایی از کارت قرمز استفاده کرده‌اند