عجیب اما واقعی؛ تیم منتخب فصل لوشامپیونه فرانسه بدون مسی و نیمار

عجیب اما واقعی؛ تیم منتخب فصل لوشامپیونه فرانسه بدون مسی و نیمار