نوستالژی/ پاس قهرمان با پیراهن قرمز در جام تخت جمشید در سال ۱۳۵۵ با چهره هایی نظیر: مهدی مناجاتی، بیژن ذوالفقارنسب، مجیدحلوایی، حسین کازرانی، رضا قفلساز، اصغرشرفی، محمد صادقی، پرویز میرزاحسن و …

نوستالژی/ پاس قهرمان با پیراهن قرمز در جام تخت جمشید در سال ۱۳۵۵ با چهره هایی نظیر: مهدی مناجاتی، بیژن ذوالفقارنسب، مجیدحلوایی، حسین کازرانی، رضا قفلساز، اصغرشرفی، محمد صادقی، پرویز میرزاحسن و …

83 نظر