نوستالژی فوتبالی/ سايپا مقام چهارم جام باشگاههاى آسيا در سال ١٩٩٥ به مربيگرى نصرالله عبداللهى. ايستاده از راست: عسگرى، بشرزاد، فنونى زاده، افتخارى، داستان، صالح. نشسته از راست: زنده یاد جانعلى، شاه محمدى، فلاحت زاده، محتشمى و سهندرازيان

نوستالژی فوتبالی/ سايپا مقام چهارم جام باشگاههاى آسيا در سال ١٩٩٥ به مربيگرى نصرالله عبداللهى. ايستاده از راست: عسگرى، بشرزاد، فنونى زاده، افتخارى، داستان، صالح. نشسته از راست: زنده یاد جانعلى، شاه محمدى، فلاحت زاده، محتشمى و سهندرازيان

85 نظر