نوستالژی فوتبالی/ سايپا قهرمان ليگ چهارم آزادگان در سال ١٣٧٣ به مربيگرى بيژن ذوالفقارنسب. ايستاده از راست: صالح، بشرزاد، عسگرى، عليدوستى، زنده یاد جانعلى، سالك جبارى. نشسته از راست: افتخارى، رجبى، اسپيلى، اكبرى، محبوب

نوستالژی فوتبالی/ سايپا قهرمان ليگ چهارم آزادگان در سال ١٣٧٣ به مربيگرى بيژن ذوالفقارنسب. ايستاده از راست: صالح، بشرزاد، عسگرى، عليدوستى، زنده یاد جانعلى، سالك جبارى. نشسته از راست: افتخارى، رجبى، اسپيلى، اكبرى، محبوب

67 نظر