جلد هفته نامه دنیای ورزش در تمجید از خط دفاع پرسپولیس در جام تخت جمشید پس از قهرمان شدن - دی ماه 1352

جلد هفته نامه دنیای ورزش در تمجید از خط دفاع پرسپولیس در جام تخت جمشید پس از قهرمان شدن - دی ماه 1352

7413

48 نظر