خوش بينی پرسپوليسی ها به حفظ نادری

خوش بينی پرسپوليسی ها به حفظ نادری

وب سايت رسمی فوتبالی- اين طور كه از شواهد و قرائن پيداست محمد نادری در فصل بعد هم در جمع سرخ ها توپ خواهد زد.

به گزارش فوتبالی، پس از جلسه پرسپوليسی ها برای حفظ نادری، اخبار ويژه ای از اين نشست منتشر شد كه احتمال حضور نادری را برای فصل بعد در پرسپوليس افزايش می دهد. شنيده های ما از اين حكايت دارد با توجه به اين كه قرارداد نادری با باشگاه بلژيكی کوتریک 2 سال دیگر ادامه دارد در صورت فسخ و بخشيدن مبلغ قرارداد نادری می تواند رضايت بلژيكی ها را برای فسخ قرارداد جلب كرده و در نهايت به طور قطعی پرسپوليسی شود و قرارداد قطعی با اين باشگاه منعقد نمايد.


4344

77 نظر