مهلت رسن به پرسپوليس

مهلت رسن به پرسپوليس

وب سايت رسمی فوتبالی- پرسپوليسی ها هنوز نتوانسته اند رضايت بشار رسن را برای ادامه همكاری با خود جلب كنند، اين در حالی است كه پيشنهاد سپاهانی ها باعث شده كار برای پرسپوليسی ها سخت تر از قبل شود.

به گزارش فوتبالی، با توجه به عملكرد بشار رسن، پرسپوليسی ها برای ادامه همكاری با او علاقه زيادی دارند. اين در حالی است كه پيشنهاد اغوا كننده سپاهانی ها ، موضع بشار را برای بله گفتن به پرسپوليس سخت تر كرده است. در اين ميان بشار رسن به پرسپوليسی ها مهلت داده است تا تصميم نهايی خود را براي توافق با او بگيرند چرا كه پيشنهاد نقد سپاهان را پيش روی خود می بيند و در نظر دارد در صورت تعلل پرسپوليسی ها كار خود را در اصفهان تمام كند! حالا بايد منتظر ماند و ديد در نهايت داستان پرسپوليس و بشار چه پايانی خواهد داشت.


4344

83 نظر