نوستالژی/ تصاویر قهرمانان 17 دوره لیگ برتر

نوستالژی/ تصاویر قهرمانان 17 دوره لیگ برتر

پرسپوليس قهرمان اولين دوره ليگ برتر در فصل ٨١-٨٠


سپاهان  قهرمان دومين دوره ليگ برتر در فصل ٨٢-٨١


پاس قهرمان سومين دوره ليگ برتر در فصل ٨٣-٨٢


فولاد قهرمان چهارمين دوره ليگ برتر در فصل ٨٤-٨٣استقلال قهرمان پنجمين دوره ليگ برتر در فصل ٨٥-٨٤


سايپا قهرمان ششمين دوره ليگ برتر در فصل ٨٦-٨٥پرسپوليس قهرمان هفتمين دوره ليگ برتر در فصل ٨٧-٨٦


استقلال قهرمان هشتمين دوره ليگ برتر در فصل ٨٨-٨٧


سپاهان قهرمان نهمين دوره ليگ برتر در فصل ٨٩-٨٨


سپاهان قهرمان دهمين دوره ليگ برتر در فصل ٩٠-٨٩سپاهان قهرمان يازدهمين دوره ليگ برتر در فصل ٩١-٩٠


استقلال قهرمان دوازدهمين دوره ليگ برتر در فصل ٩٢-٩١


فولاد قهرمان سيزدهمين دوره ليگ برتر در فصل ٩٣-٩٢


سپاهان قهرمان چهاردهمين دوره ليگ برتر در فصل ٩٤-٩٣


استقلال خوزستان قهرمان پانزدهمين دوره ليگ برتر در فصل ٩٥-٩٤


پرسپوليس قهرمان شانزدهمين دوره ليگ برتر در فصل ٩٦-٩٥


پرسپوليس قهرمان هفدهمين دوره ليگ برتر در فصل ٩٧-٩٦


57 نظر