بازی نیکاراگوئه و کوبا (دوستانه ملی، 19 مهر)

نیکاراگوئه
لغو
کوبا