بازی سودان و نیجر (دوستانه ملی، 31 مرداد)

سودان
1 - 2
پایان
نیجر