بازی ال سالوادور و کاستاریکا (دوستانه ملی، 31 مرداد)