بازی رواندا و آفریقای مرکزی (دوستانه ملی، 17 خرداد)

اتفاقات