بازی رواندا و آفریقای مرکزی (دوستانه ملی، 14 خرداد)

اتفاقات