بازی شاهین بوشهر و هوادار (جام آزادگان، 6 تیر)

صعود
سقوط