بازی گینه بیسائو و کیپ ورد (دوستانه ملی، 21 خرداد)