بازی روسیه و بلغارستان (دوستانه ملی، 15 خرداد)

اتفاقات