بازی مصر و بوروندی (دوستانه ملی، 13 خرداد)

مصر
لغو
بوروندی