بازی اسلوونی و جبل الطارق (دوستانه ملی، 14 خرداد)

اتفاقات