بازی کنیا و تانزانیا (دوستانه ملی، 28 اسفند)

کنیا
لغو
تانزانیا