بازی اوکراین و بلغارستان (دوستانه ملی، 20 آبان)

اوکراین
نامشخص
بلغارستان