بازی آمریکا و ترینیداد و توباگو (دوستانه ملی، 13 بهمن)