بازی سوئیس و آلمان (دوستانه ملی، 11 خرداد)

سوئیس
لغو
آلمان