بازی سپاهان و شهر خودرو (لیگ برتر خلیج فارس، 11 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی